Almindelige salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Inddragelsen af anderledes lydende og/eller modstridende betingelser fra køberens side bestrides hermed udtrykkeligt og endegyldigt.

 

1. Generelt

1.1 Disse salgs-, leverings- og betalingsbetingelser skal være en del af en enhver kontrakt mellem DLW Flooring GmbH og en køber. Inddragelsen af anderledes lydende og/eller modstridende betingelser fra køberens side afvises hermed udtrykkeligt og endegyldigt. Sekundære aftaler, garantier eller ændringer af disse forretningsbetingelser er kun bindende med udtrykkelig, skriftlig godkendelse fra DLW Flooring GmbH.

1.2 En kontrakt kommer først i stand ved skriftlig ordrebekræftelse eller ved levering af varen fra DLW Flooring GmbH.

1.3 Salgspersonalet hos DLW Flooring GmbH er ikke berettiget til at træffe mundtlige, sekundære aftaler eller give garantier, der går ud over den skriftlige kontrakt.

1.4 Kvaliteten af fremlagte prøver gælder kun som garanteret, hvis denne prøve udtrykkeligt er mærket som kvalitetsstandardprøve. Små farveafvigelser mellem de forskellige produktioner er uundgåelige og skal tolereres.

1.5 Force majeure, virksomhedslukning, indskrænkning af produktionen, strejker, skader på produktionsanlæg, manglende levering eller forsinket levering fra underleverandøren, forholdsregler fra myndigheder og lignende, uforudsete hændelser fritager DLW Flooring GmbH fra opfyldelsen af afsluttede kontrakter. Dette udløser ikke krav på skadeserstatning til køberen.

 

2. Tilbud

2.1 Pristilbud samt angivelser af lagerbeholdninger og leveringsdatoer er ikke bindende og kan til enhver tid tilbagekaldes.

2.2 Sidstnævnte overholdes så vidt muligt, dog er skadeserstatning som følge af forsinket levering udelukket, medmindre DLW Flooring GmbH overlagt eller groft uagtsomt har fremkaldt den forsinkede levering.

 

3. Levering og fakturering

3.1 Leveringen sker i overensstemmelse med den leveringsform, der er gældende for produktet. Faktureringen foretages i overensstemmelse med de priser, der er gældende på forsendelsesdagen, plus den på dette tidspunkt gældende moms.

3.2 Afhængigt af produktionen skal kunden aftage ekstra mængder på op til 10 % til den aftalte pris for eventuelle varer, der ikke er inkluderet i kollektionen.

 

4. Transportskader

Synlige transportskader skal meddelels skriftligt umiddelbart efter modtagelsen af varen, skjulte skader skal inden for syv dage efter modtagelsen af varen meddeles til den ansvarlige for forsendelsen.

 

5. Forsendelse

5.1 Hvis det udtrykkeligt er aftalt, bærer DLW Flooring GmbH fragtomkostningerne til modtagerens rette bestemmelsessted. DLW Flooring GmbH har ret til at vælge befordringsvej- og middel.

5.2 Hvis der leveres til modtagerens domicil, pålægges de herved opståede ekstra omkostninger (kørselsudgifter) køberen. Hvis køberen foreskriver en bestemt forsendelsesmåde, skal han selv bære de ekstra omkostninger derved.

 

6. Garanti, overholdelse af læggevejledningen

6.1 Alle krav i henhold til reklamationsretten forfalder efter 1 år. Begyndelsen af denne periode fastsættes i henhold til loven. Begrænsningen af forældelsen gælder ikke i tilfælde af svigagtighed, forsæt og i tilfældene i §§ 478, 479 BGB.

6.2 Ved gulvbelægninger forfalder krav i henhold til reklamationsretten efter fem år fra risikoovergang, forudsat at gulvbelægningerne er klæbet på hele fladen eller monteret fra væg til væg i henhold til DIN 18 365 - Gulvbelægningsarbejder - , og at den har forårsaget defekter på den bygning, hvori den er klæbet fast eller monteret (§ 438 afsnit 1 nr. 2 lit. b BGB, § 634a afsnit 1 nr. 2 BGB). I så tilfælde skal køberen fremlægge dokumentation for et egnet undergulv uden defekter, overholdelse af de godkendte bestemmelser for læggeteknik, anvendelse af egnet klæbemiddel, sagkyndig forarbejdning, normal anvendelse. Det vil sige normal anvendelse til det af producenten anbefalede og for denne klart forventede formål, samt overholdelse af rengørings- og vedligeholdelsesanbefalingerne, også hos køberens kunder.

6.3 En reklamation på grund af optiske indvendinger er udelukket, hvis tilskæringen eller forarbejdningen af varen er påbegyndt. Inden forarbejdningen påbegyndes, skal det kontrolleres, om farver og gennemgående mønstre i baner, der skal lægges ved siden af hinanden,er ens.

6.4 Reklamationer kan ikke anerkendes, hvis det drejer sig om andensortering eller om særlige udførelser, og varens anvendelighed ikke er afgørende begrænset. Reklamationer som følge af begrænsninger, der er uundgåelige på grund af det aktuelle tekniske niveau, anerkendes ligeledes heller ikke.

6.5 Lette afvigelser af kvalitet, vægt, størrelse, tykkelse, bredde, udstyr, mønster og farve, der er almindeligt forekommende og tilladt i henhold til kvalitetsstandarderne, kan ikke anerkendes som mangler.

6.6 De permanente nuanceringer, der i enkelte tilfælde kan optræde efter lægningen af velourgulvtæpper (såkaldt shading), opfattes ikke som en mangel, da årsagen hverken er materiale- eller fremstillingsbetinget.

6.7 Når der indgives krav i henhold til reklamationsretten, skal vareetiketter og følgesedler medsendes.

6.8 De varer, der anvendes til udbedring og erstatning af defekte varer, tages fra den løbende produktion eller den forhåndenværende lagerbeholdning. Der produceres ikke særligt til dette formål. En returnering af varen må kun ske med accept fra DLW Flooring GmbH. Erstatningsleveringers værdi begrænses til den oprindelige købspris. Denne modregnes købsprisen for erstatningsleverancen. Hvis erstatningsleverancens købspris ikke dækkes ved modregning, skal denne betales.

6.9 Rengørings-, pleje-, og læggevejledningerne for den pågældende gulvbelægningstype skal følges. Læggevejledningerne samt plejeanvisningerne kan findes på internettet under www.dlw.eu, eller de tilsendes på anmodning.

 

7. Ansvar

7.1 Krav om skadeserstatning over for DLW Flooring GmbH, over for virksomhedens arbejdstagere og/eller virksomhedens medhjælpere, der hviler på let uagtsomhed, og som ikke indeholder skadeserstatning for skader vedrørende liv, legeme og sundhed, er - såvidt det er lovmæssigt muligt - udelukkede. Dette gælder, uanset om det skyldes misligholdelse af kontrakten eller misligholdelse af kontraktmæssige, implicite forpligtelser (f.eks. §§ 280, 241 afsnit 2 BGB), ikke tilladte handlinger, herunder også producentens ansvar (som følge af konstruktions-, produktions- og informationsfejl samt fejl ved produktiagttagelse f.eks. § 823 BGB). Ikke udelukket er erstatningspligten i henhold til den tyske produktansvarslov samt erstatningspligten for skader på liv, legeme og/eller sundhed. Vedrørende garanterede egenskaber henvises der til

7.2 Ved strafbar overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser (kardinalpligter) hæftes der endvidere for et organs eller en ledende ansats uagtsomhed, dog begrænset til de kontrakttypiske, med rimelighed forudsigelige skader. Denne begrænsning gælder ikke ved skader på liv, legeme og/eller sundhed.

7.3 I tilfælde af en tilladt ansvarsbegrænsning ved ikke grov uagtsomhed udgør den kontrakttypiske, med rimelighed forudsigelige skade højst 5 % af ordrens værdi.

7.4 Ansvar som følge af den tyske produktansvarslov består uindskrænket. Dette gælder også i tilfælde af manglende egenskaber, der undtagelsesvis er garanteret, forudsat at en sådan garanti er blevet givet for at sikre køberen mod skader, der ikke er opstået på selve den leverede genstand.

 

8. Modregning og overdragelse

8.1 Modregning af krav over for DLW Flooring GmbH kan ikke finde sted, medmindre sådanne krav enten er ubestridte eller retskraftigt fastslåede. Ligeledes kan kunden ikke påberåbe sig ret til at tilbageholde betaling, hvis denne ikke fremgår af samme kontraktforhold.

8.2 Krav fra køberen over for DLW Flooring GmbH kan ikke overdrages.

 

9. Ophævelse

9.1 DLW Flooring GmbH er til enhver tid og uden varsel berettiget til at ophæve kontrakten, hvis køberens formueforhold er blevet forringet i væsentlig grad, og køberens opfyldelse af forpligtelserne som følge deraf er truet betragteligt.

9.2 Disse forudsætninger anses for at være opfyldt, hvis f.eks. køberen selv eller en personligt hæftende part hos køberen standser sine betalinger, eller der hos vedkommende gøres udlæg som følge af betalingskrav, veksel- eller checkprotester, eller hvis køber selv eller en personligt hæftende part hos køberen begærer insolvens, eller en sådan insolvensproces indledes.

9.3 DLW Flooring GmbH's rettigheder består også, hvis de forud nævnte forudsætninger allerede var til stede ved kontraktens indgåelse, men DLW Flooring GmbH ikke var bekendt dermed.

 

10. Betalingsbetingelser

10.1 Købsprisen forfalder til betaling efter 30 dage. Ved kontant betaling gives der rabat efter aftale.

10.2 Betalingsfristerne beregnes fra faktureringsdatoen. Rabatten beregnes ud fra fakturaens slutbeløb (nettovareværdi), hvortil lægges den på dette tidspunkt gældende moms. Ved forsinket betaling - efter 30 dage - beregnes morarenter i henhold til loven.

10.3 I tilfælde af, at betalingen på forhånd er aftalt med godkendt veksel, yder DLW Flooring GmbH de samme rabatsatser som ved kontant betaling. Alle omkostninger debiteres køber. Indbetalinger benyttes altid til udligning af de ældste gældsposter plus de derpå påløbne morarenter.

10.4 Hvis køberen misligholder betalingen, har DLW Flooring GmbH ret til at tilbageholde udleveringen af varen, indtil betaling af den tilbudte pris er sket (=købspris mod vare), uden at dette indskrænker DLW Flooring GmbH's andre og mere videregående rettigheder.

 

11. Ejendomsforbehold

11.1 De leverede varer forbliver DLW Floorings ejendom indtil fuldstændig betaling (ved betaling med check eller veksel til uigenkaldelig indløsning) af alle fordringer, som DLW Flooring GmbH har over for køberen, uanset retsgrundlag, er sket. Køberen er berettiget at afhænde varen til tredjemand , allerede inden fuldstændig betaling, inden for rammerne af den ordentlige samhandel. Køberen må ikke pantsætte varen eller stille den som sikkerhed.

11.2 Køberens bemyndigelse til at sælge varen kan til enhver tid tilbagekaldes af DLW Flooring GmbH. I tilfælde af kontraktstridig adfærd eller forsinket opfyldelse af køberens forpligtelser kan varen forlanges udleveret, indtil fuldstændig betaling er sket.

11.3 Til sikring afstår køberen hermed forud til DLW Flooring GmbH samtlige krav, køberen måtte have over for tredjepart som resultat af et videresalg, også efter forarbejdning eller lægning af varen, inklusive alle sikkerheds- og sekundære rettigheder indtil det beløb, DLW Flooring GmbH's fakturabeløb, inklusive renter, lyder på, uden at der i det enkelte tilfælde kræves en særlig aftale. På foranledning af DLW Flooring GmbH skal aftageren skaffe de oplysninger, der er nødvendige til opkrævning af de afståede krav, og give debitorerne meddelelse om afståelsen. DLW Flooring GmbH accepterer denne afståelse.

11.4 Hvis det i forbindelse med et videresalg står fast, at køberen, f.eks. på grund af generelle afståelser, denne har foretaget, ikke er i stand til give DLW Flooring GmbH krav mod tredjeparten, er køberen kun berettiget til videresalg af varen, hvis denne allerede fuldt ud er hans ejendom. DLW Flooring GmbH er forpligtet til at overdrage de fordringer, der af sikkerhedshensyn blev overdraget virksomheden, så snart køberen har opfyldt sine forpligtelser over for DLW Flooring GmbH.

11.5 DLW Flooring GmbH forpligter sig til frivilligt at frigive de sikkerheder, der tilkommer virksomheden, hvis værdien af sikkerheden overstiger værdien af de krav, der skal sikres, med 20 %.

11.6 Køberen er bemyndiget at opkræve det afståede krav. Denne bemyndigelse kan til enhver tid tilbagekaldes. Køberen forpligter sig til at forvalte det modtagne beløb som betroede midler og overføre disse til DLW Flooring GmbH. Allerede nu overgiver køberen provenuet til DLW Flooring GmbH eller overdrager kravet på provenu til DLW Flooring GmbH.

11.7 Køberen er forpligtet til straks skriftligt at give DLW Flooring GmbH meddelelse om enhver forestående eller eksisterende indskrænkning af rettighederne i medfør af eventuelle udvidede eller forlængede ejendomsforbehold, som f.eks. som følge af globalcessioner eller udlæg, og køberen skal endvidere gøre tredjepart bekendt med DLW Flooring GmbH's rettigheder.

11.8 Hvis en udenlandsk retsorden - for så vidt denne overhovedet kan anvendes på kontraktforholdet – ikke muliggør DLW Flooring GmbH's ejendomsforbehold, er køberen forpligtet til at tage del i alle de pågældende retshandlinger, der sikrer DLW Flooring GmbH en rimelig (så vidt muligt sammenlignelig) tinglig sikkerhed.

 

12. Opfyldessted og værneting

12.1 Opfyldelsesstedet er Bietigheim-Bissingen. Heilbronn/Neckar skal være det eneste værneting - også hvad angår retstvister på grund af dokumenter eller krav i forbindelse med en veksel - hvis kontraktens parter er handlende, juridiske personer eller et interessentskab, eller hvis mindst en af kontraktens parter ikke er bosiddende inden for et værneting i Tyskland.

12.2 Det er udelukkende tysk lov, der er gældende med udelukkelse af den internationale privatret og FN-CISG.

12.3 Hvis enkelte bestemmelser af disse generelle forretningsbetingelser er eller bliver ugyldige, påvirkes gyldigheden af de øvrige bestemmelser ikke af dette. Parterne er forpligtede til at aftale en ny bestemmelse, der ligger tæt op ad den bestemmelse, der er blevet ugyldig.

DLW Flooring GmbH
Postfach 1253
D-74319 Bietigheim-Bissingen

 

Almindelige salgs-, leverings- og betalingsbetingelser