DLW-gulvleksikon

Gulvleksikon

Fagviden om emnet gulvbelægninger med ordforklaringer og udførlige tip fra funktionalitet til pleje.

I betragtning af, hvad der teknisk kan lade sig gøre, og også i henhold til VOB del C, DIN 18365 "Gulvbelægningsarbejder" er det ikke teknisk muligt at producere gulvbelægninger uden tolerancer. Dette gælder både for i en bestemt produktion og mellem forskellige produktioner. Dog vil afvigelserne inden for én produktion altid være mindre. Derfor er det en almindelig accepteret regel i faget, at der inden for ét rum kun må lægges varer fra én produktion, og at man samtidig skal være opmærksom på, at gulvbelægningsbanerne lægges i rækkefølge efter rullenumrene enten opad eller nedad. Desuden skal man i forbindelse med lægningen være opmærksom på at lægge fabrikationsyderkant mod fabrikationsyderkant, dog skal disse først skæres til manuelt. Dette er også et vigtigt kriterium ved anvendelse af restbaner og strimler.

Afvigende farvenuancer for alle typer DLW-nålefilt

Relaterede poster: Gulfilm/tørrekammerfilm på linoleum

Formålet med brandsikring er at forebygge at storbrande breder sig samt at muliggøre virksomt slukningsarbejde og redning af mennesker og dyr i tilfælde af brand. I DIN EN 13501-1 fastlægges metoderne til klassificering af byggeprodukters, f.eks. gulvbelægningers, reaktion på brand. Brandsikring eller brandsikringsforskrifter og forebyggende brandsikring i byggeri er i Tyskland omfattet af den såkaldte politivedtægt og dermed underlagt de enkelte delstater. Bestemmelserne er fastholdt i de enkelte delstaters bygningsreglementer.

Tekniske informationer om alle DLW gulvbelægninger

Relaterede poster: Standarder for elastiske gulvbelægninger

I sygehuse, plejehjem, skoler, børnehaver osv. skal gulvbelægningerne desinficeres, når der er behov for det. På sygehusområdet er forebyggelse af infektioner den vigtigste del af hele området sygehushygiejne. I en hygiejneplan defineres både antallet af nødvendige rengøringscyklusser på de forskellige hygiejneområder samt de velegnede desinfektionsmidler for den pågældende gulvbelægning.

Desinfektion af alle elastiske DLW gulvbelægninger

Relaterede poster: Rengøringskarakteristika

I forbindelse med belastninger på grund af stående indretningsgenstande som skabe, stole, reoler eller lignende møbler taler man om statisk fladetryk. En indretningsgenstands fladetryk i kg skal deles med sin ståflade (længde i cm x bredde i cm = cm²). I praksis bør fladetrykket på gulvbelægningen ikke overskride maksimalt 25 kg pr. cm² ved denne form for belastninger. Ved belastninger f.eks. på grund af en løftevogn beregnes fladetrykket på gulvbelægningen efter Hertz' formel.

Dynamiske og statiske belastninger for alle DLW gulvbelægninger

Relaterede poster: Møbelfødder og egnethed til stolehjul

Elektrostatiske krav til gulvbelægningen kan gælde for opladningsspænding/antistatik, afledningsmodstand eller isolering af standpladsen. Disse kræves af brugeren, brancheforskrifter, nationale og internationale standarder eller udstyrsproducenter og skal være beskrevet i udbuddet inklusive målemetode. I den tekniske information vedrørende elektrostatiske forhold beskrives der ud over elektrostatiske egenskaber også kravene til gulvbelægninger samt målinger af ledeevnen i afledende gulvbelægninger.

Elektrostatiske egenskaber for alle DLW gulvbelægninger

Basismaterialerne til produktion af DLW linoleum er linolie, naturlig harpiks, kork- og træmel. Disse naturlige råmaterialer indeholder bestemte (kromofore) forbindelser, der bevirker en gullig eller, afhængigt af farven, grønlig til brunlig farvning af linoleummet under modningen i tørrekammeret, når materialet ikke udsættes for lys. Denne proces er typisk for linoleum og er reversibel. Det betyder, at når gulvbelægningen udsættes for lys i tilstrækkelig lang tid eller for tilstrækkeligt kraftigt lys (i løbet af ganske kort tid i klart solskin eller uv-lamper), reduceres dette gule farvekompleks/gulfilmen, og farven på den lagte vare tilpasses.

Gulfilm/tørrekammerfilm på linoleum

Kontrol af kemikaliebestandigheden sker i henhold til EN 423/EN ISO 26987 "Bestemmelse af pletter og modstandsevne over for kemikalier" med en indvirkningstid på 2 timer. I standarden er metoden og vurderingen af den kemiske modstandsevne fastlagt. For at muliggøre praksisnære forhold er det i denne standard ikke fastlagt, hvilken type kemikalier kontrollen skal foretages med.

Kemikaliebestandighed for DLW Linoleum LPX/PUR

Liste over kemikalier for DLW Linoleum LPX

Liste over kemikalier for DLW Linoleum PUR

Kemikaliebestandighed for DLW Vinyl PUR

Liste over kemikalier for DLW Vinyl PUR

Liste over kemikalier for DLW LVT PUR

Liste over kemikalier for DLW LVT PURe

I lyset af en stadig stigende støjbelastning er den vigtigste opgave for lyddæmpningen at beskytte mennesket både mod overførsel af larm udefra og mod støj fra ens egne og fremmede bolig- og arbejdsområder. Dette opnås ved hjælp af tiltag til lydisolering og lydabsorption. Kravene til og de nødvendige dokumentationer af lyddæmpningen er fastlagt for Tyskland i separate cirkulærer fra byggetilsynsmyndighederne og i DIN 4109 "Lyddæmpning i byggeri". Den Tekniske Information beskriver både forskellige typer af rumakustik og lyddæmpning samt kravene til lydisolering, f.eks. trinlydsdæmpning og kontrol af denne.

Lyddæmpning for alle DLW gulvbelægninger

Relaterede poster: Trinlydsdæmpende underlag

I EN 12 529 er det fastholdt, hvilket materiale (type W) hjul til kontorstole til elastiske gulvbelægninger skal være lavet af for at forebygge skader i gulvbelægningen. Tekstile gulvbelægninger kræver, at der bruges hjul af typen "H" (hårdt hjulmateriale). Det kan overføres til også at gælde for stole- og møbelfødder. På bløde underlag er filtdupper eller lyse, bløde stoleglidere f.eks. egnede til stole eller andre møbler.

Møbelfødder og velegnede stolehjul til alle DLW gulvbelægninger

Relaterede poster: Dynamiske og statiske belastninger

Ved at vælge den rigtige gulvbelægning kan man mindske det senere arbejde med løbende rengøring ganske væsentligt. I den forbindelse spiller den optiske uimodtagelighed for snavs også en væsentlig rolle. Den er lige så vigtig for gulvbelægninger som slidstyrken. Den optiske uimodtagelighed for snavs er afhængig af gulvbelægningens farve, mønster og overfladestruktur. Forebyggende forholdsregler som måtter eller riste, der samler snavset, sørger for, at der slæbes så lidt snavs som muligt ind i bygningen. Udvalgskriterierne for smudssamlingszonerne efter størrelse, materiale og placering skal afstemmes efter forholdene på stedet.

Rengøringskarakteristika for alle DLW gulvbelægninger

Relaterede poster: Desinfektion af gulvbelægninger

De tyske regulativer ASR A1.5/BGR 181 "Gulve i arbejdsrum og arbejdsområder med skridfare" beskriver kravene til skridsikkerhed, kontrol af den og kravene til skridmodstand, de såkaldte R-klasser. Cirkulæret gælder kun for arbejdsrum, arbejdsområder og erhvervsmæssige gangarealer, hvis gulve på grund af brugen kommer i kontakt med stoffer, der øger skridfremmende stoffer (f.eks. fedt, olie, vand, levnedsmidler, støv, mel), så man må gå ud fra skridrisiko. Gulvbelægninger til barfodsområder med vandbelastning er ikke omfattet af ovennævnte bestemmelser men bedømmes i henhold til cirkulære GUV-I 8527 (hidtil GUV 26.17) fra Bundesverband der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand e.V. (Tysk forbund for ulykkesforsikringer).

Skridhæmning for alle elastiske DLW gulvbelægninger

Der findes en velegnet produktstandard til hver af de forskellige elastiske gulvbelægninger. Disse produktstandarder fastlægger kravene og tolerancerne for gulvbelægning. Fra januar 2007 skal alle gulvbelægninger, der sælges i EU og i CEN-medlemslandene, have CE-mærket. Det forudsætter, at gulvbelægningerne opfylder de væsentlige krav i EN 14041 og kravene i de enkelte produktstandarder.

Standarder for elastiske gulvbelægninger

Den bedste trinlydsdæmpning/støjbeskyttelse opnås med svømmende gulve med et tilsvarende isoleringslag. Trinlydsdæmpende underlag bruges for eksempel under elastiske gulvbelægninger, når denne lyddæmpning ikke findes eller ikke er tilstrækkelig.

Trinlydsdæmpende underlag for alle elastiske DLW gulvbelægninger